Meny

Lukk

Våre standardvilkår

Våre vilkår gjelder alle våre produkter og tjenester ut mot alle våre kunder.

Sist oppdatert: 06.04.2017

Generelt om disse Standardvilkårene

1. Aksept av standardvilkår, forklaringer mm.

Standardvilkårene gjelder for kjøp og bruk av alle produkter og tjenester Convert tilbyr. Ved å gå inn på en avtale med Convert, bekrefter du som kunde, at du har lest, forstått og akseptert å være bundet av standardvilkårene så vel som den konkrete avtalen. Standardvilkårene og den konkrete avtalen vil uttømmende regulere rettsforholdet mellom Leverandør og Kunde. Standardvilkårene fremkommer på denne og påfølgende sider. Den konkrete avtalen vil normalt være det tilbudet Kunden takker ja til, eller som på annen måte er individuelt fremforhandlet.

 

2. I det følgende brukes disse forkortelsene:

  • Parter: Parter /Partene i avtalen kan være Leverandør, Kunden/Kundene og eventuelt Underleverandører
  • Leverandør: Convert Group AS – org: 996 957 195, Sandakerveien 138,0484 Oslo
  • Underleverandør: Dette kan være samarbeidspartnere som Leverandør benytter for å tilby produkter og tjenester til Kunden. Om Kundens juridiske forhold til Underleverandør, se nedenfor.
  • Kunden: Er en juridisk person som inngår en avtale med Leverandør. Kunden vil være et selskap slik som blant annet AS, DA, Enkeltpersonforetak, LTD og NUF.

2. Når er avtale inngått?

Avtale mellom Kunde og Leverandør er inngått og er juridisk bindende, når Kunden har sendt inn bestilling / ordrebekreftelse, eller på annen måte gjort klart tilkjenne at vedkommende skal ha tjenesten eller produktet. Dette kan skje via web, faks, post, e-post, telefon eller ved fysisk tilstedeværelse.  Ved inngått avtale samtykker også Kunden til at Leverandør kan ta kontakt  vedrørende andre tilbud.

3. Endringer i systemer og tekniske løsninger / avvikling av systemer og tekniske løsninger

3.1 Hvis det etter Leverandørs skjønn er nødvendig med tekniske endringer / oppdateringer for å kunne tilby tilsvarende gode produkter og tjenester som Kunden har krav på etter avtalen, så kan Leverandør gjøre de endringer som er nødvendig, forutsatt at Kunden varsles på forhånd.  Merk at dette kan påvirke tjenesters og produkters omfang, innhold og leveransemåte. Tilsvarende kan enkelte produkter og tjenester avvikles, dersom det etter Leverandørs skjønn vil være uforholdsmessig ressurskrevende at det gis støtte til visse plattformer og systemer som anses som utdatert. Selv om slike tilfeller vil kunne være å anse som en bristende forutsetning som Kunden eller Leverendør ikke kunne forutse på tidspunktet for avtaleslutningen, så svares det ikke erstatning eller prisavslag for dette. Dette er en normal risiko som Kunden må påregne. Er slike oppdateringer nødvendige, kan Kunden faktureres skjønnsmessig for dette arbeidet etter gjeldende satser. Motsetter Kunden seg slike tilpasninger, vil ikke Leverandør kunne holdes ansvarlig for at tjenester / produkter ikke fungerer som forutsatt.

3.2 Dersom Leverandør mener at bestilt software og andre produkter ikke fungerer som forutsatt og/eller de leverte tjenester inneholder feil, kan Leverandør velge å trekke produktet tilbake for utbedring eller i ytterste konsekvens avvikle hele tjenesten. I slike tilfeller som her i punkt 3.2 kan Kunden kreve å få tilbakebetalt den del / de delene av kontraktssummen som gjelder avviklet tjeneste / produkt. Det gis ikke erstatning der hvor produktet midlertidig trekkes tilbake for utbedring / oppdatering / endring.

Er det nødvendig med slike endringer som nevnt i punkt 3.1 og 3.2, setter Leverandør en frist for utbedring som ikke kan kan være kortere enn 20 virkedager.

4. Dersom det skulle oppstå kollisjon mellom den konkrete avtalen og Standardvilkårene

Skulle noen vilkår eller avsnitt i den konkrete avtalen mellom Leverandør og Kunde stå i motstrid med Standardvilkårene etter en naturlig språklig forståelse, vil Standardvilkårene gå foran. Dette gjelder ikke, hvis det eksplisitt går frem av den konkrete avtalen, at det skal gjøres unntak fra Standardvilkårene.

 

5. Feil opplysninger

Om det skulle fremkomme feil i noen av kontraktene  eller i en kampanje, forbeholder Leverandør seg retten til å endre punktet eller trekke tilbudet tilbake.

 

6. Kredittvurdering

Leverandør kan foreta kredittvurdering av Kunden ved å innhente opplysninger fra offentlige kilder og/eller kredittopplysningsbyråer. Leverandør har rett til å avvise en bestilling ut i fra en vurdering av kredittopplysningene. Leverandør har også rett til å kansellere en allerede igangsatt bestilling, dersom Kunden etter Leverandørs skjønn ikke er kredittverdig. For misligholdsbeføyelser i denne sammenheng, se punktet om Misligholdsbeføyelser.

 

Kundens plikter

1. Kontaktdata og kommunikasjon

Kunden plikter å oppdatere sine kontaktdata slik at Leverandør kan komme i kontakt med Kunde. All kommunikasjon mellom Leverandør og Kunde som omhandler kundeforholdet skal gjøres skriftlig. Det er kundens ansvar å til enhver tid holde Leverandør oppdatert med korrekt postadresse, kontaktperson (den som kan administrere tjenesten og foreta bestillinger), e-postadresse og telefonnummer. Leverandør sin kontaktinformasjon er til enhver tid oppdatert på Convert.no.

All informasjon vil bli sendt til siste kjente e-postadresse. E-post vil for øvrig være primær kommunikasjonskanal mellom Leverandør og Kunden.

Oppdatering av e-post og andre data gjøres ved å sende e-post til post@Convert.no. Kunden samtykker i at Leverandør kan opprette 3.parts e-post tjenester/kontoer på vegne av Kunden[MS2] . Bruk av slike tjenester er til en hver tid underlagt gjeldende bestemmelser.

 

2. Overforbruk

I E-commerce/CMS-løsningen vil det være avtalt på forhånd forbruk av lagringsplass og antall websider som benyttes. Trafikk til nettsiden, båndbredde og lagringsplass vil med andre ord være avtalt på forhånd. Ved overforbruk kan Leverandør enten fakturere Kunden skjønnsmessig for den økte bruken eller stenge Kundens nettside. Leverandør kan også pålegge Kunden å oppgradere til et tjenestenivå / en tjenesteløsning med større kapasitet.

 

3. Brukernavn og passord

Kunden plikter å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til brukernavn og passord til E-commerce/CMS- løsningen. Dersom uvedkommende får tilgang til brukernavn og passord, står Leverandør ikke ansvarlig for eventuelle skader/tap som oppstår som følge av dette. Kunden bør ha betryggende rutiner for å sikre seg mot at passord og andre sensitive opplysninger ikke kommer på avveie, slik som sikkerhetssystemer (brannmur mm), ulike kontroller og hyppige skifter av passord. Leverandør legger til grunn at oppgitt kontaktperson (er), også skal ha rettigheter til å administrere tjenesten (slette, flytte, kansellere o.l.) og utføre ytterligere bestillinger, se punkt 1.

 

4. Backup

Kunden er selv ansvarlig for backup av innhold på egne sider, med mindre det er inngått en egen avtale om dette med Leverandør. Leverandør kan tilby ulike backup-løsninger. Leverandør er imidlertid under ingen omstendighet ansvarlig for Kundens tap av data. Det anbefales derfor at Kunden selv foretar periodevis backup av alt opplastet materiale.

5. Innhold på Kundens websider

Kunden har rett til å laste opp materiale som ikke er i strid med denne avtalen og norsk lovgivning. Kunden er selv ansvarlig for å ha alle rettigheter til alt innhold på sine egne websider. Leverandør påtar seg ikke noe ansvar i forhold til lovligheten av innholdet på Kundens websider.

Blir Leverandør kjent med at materiale på Kundens webside er i strid med denne avtalen, kan Leverandør uten forvarsel gjennomføre ett eller flere av følgende tiltak:  Fjerne materiale fra Kundens websider, deaktivere Kundens websider og/eller heve denne avtalen og kreve erstatning (se punktet om misligholdsbeføyelser). Dersom krav blir fremsatt mot Leverandør som følge av innhold publisert på Kundens hjemmeside, er Kunden forpliktet til å holde Leverandør skadesløs overfor ethvert krav og omkostninger i forhold til dette herunder juridiske kostnader. Dette gjelder selv om kravet fra tredjemann senere viser seg å være uberettiget. Dersom  Leverandør vedtar opphør av avtalen eller suspensjon av tjenesten, vil ikke Kundens plikt til å betale for tjenesten/produktet og aktuell tjenesteperiode falle bort. Følgende innhold skal ikke lastes opp eller linkes til Kundens websider: Enhver form for beskyttet materiale som Kunden ikke har alle rettigheter til som for eksempel musikk, film, bilder etc, pornografisk materiale, rasehets, voldelig materiale og tilsvarende som etter Leverandør sin vurdering kan være støtende eller oppfordre til voldelig adferd. Innsamling og publisering av persondata godtas heller ikke, hvis ikke dette er i overenstemmelse med personopplysningsloven og tilhørende regelsett. Er Kunden i tvil om opplastet materiell er tillatt, kan Leverandør kontaktes for en vurdering av dette.


6. Kundens opplysningsplikt

Avtalen mellom Leverandør og Kunden omhandler kompliserte og tekniske løsninger, der det i blant kan være vanskelig å ha full oversikt over rekkevidden og kompleksiteten av produktet / tjenesten. Det hviler derfor et utvidet ansvar på Kunden å opplyse Leverandør om tekniske spesifikasjoner, egne forventninger, og hva som rent praktisk er forventingene til funksjonaliteten og designet på tjenesten / produktet. Når Leverandør utarbeider løsninger, legger vi i stor grad Kundens opplysninger til grunn. Vi vil foreslå tekniske spesifikasjoner og desingløsninger basert på tilbakemeldingene fra Kunden underveis i prosessen. Det understrekes derfor at Leverandør ikke kan gjøres ansvarlig for feil og mangler som kan tilbakeføres til Kundens eventuelt manglende kunnskap og forståelse om informasjonsteknologi, samt manglende tilbakemeldinger som Leverandør hadde grunn til å regne med å få. Dette kan dermed få betydning for Kundens muligheter til å fremme misligholdsbeføyelser (eget punkt om dette nedenfor). Tilsvarende må Kunden svare for de ekstra kostnadene, dersom oppdraget viser seg å bli mer komplekst og ressurskrevende enn antatt, på grunn av manglende opplysninger / tilbakemeldinger fra Kunden som Leverandør hadde grunn til å regne med å få underveis i prosessen. Det samme gjelder, dersom Kunden gir uriktige opplysninger. Med andre ord vil et produkt som ikke samsvarer med opplysninger som Leverandør har gitt / ikke har gitt på forhånd, kunne være en risiko som i flere tilfeller påhviler Kunden. Angående opplæring er ikke Leverandør ansvarlig for å gi IT-opplæring, utover det som bestilles. Trenger Kunden grundig opplæring og en teknologiintroduksjon som går utover salgsmøter etc, kan dette bestilles som en egen tjeneste.

Kunden har plikt til å opplyse Leverandør om forhold som kan vanskeliggjøre betalingen (egen kredittsituasjon) slik som blant annet gjeldsforhandlinger, akkord,  åpnet konkursbehandling og konkursbegjæringer.

 

7. Kundens plikt til å medvirke ved oppfyllelse av kjøpet

I en prosess der produktet / tjenesten har blitt bestilt, plikter Kunden å gjøre seg tilgjengelig for Leverandør, når design og tekniske spesifikasjoner skal bearbeides. Kunden plikter å medvirke, jf punktet ovenfor, slik at produktet / tjenesten blir ferdigstilt. Kunden plikter også å gi de nødvendige tilganger til sine systemer som skal integreres eller på annen måte bearbeides i det ferdige produktet / tjenesten. Leverandør kan pålegge Kunde å stille testmiljø til rådighet. Dersom ikke Kunden medvirker i tilstrekkelig grad, kan Leverandør heve avtalen og kreve erstatning for sitt tap.

 

8. Kundens forhold til tredjemenn og taushetsplikt

Se egne punkter om dette nedenfor.

 

9. Plikt til å stille sikkerhet

Leverandør kan kreve tilfredsstillende sikkerhet av Kunden ved kjøp av tjenester og produkter, der det gis en eller annen form for kreditt. En slik panterett reguleres i så fall i den konkrete avtalen.

 

10. Magento

Kunder som benytter seg av Magento-plattformen plikter å forholde seg til Magento Inc’s lisensavtaler. http://magento.com/legal/terms

For å opprettholde et trygt sikkerhetsnivå for våre kunder følger Convert Group Magento sine retningslinjer og installerer dermed anbefalte sikkerhetsoppdateringer for alle kunder som driftes av Convert Group. Vi som leverandør forbeholder oss retten til å installere alle anbefalte sikkerhetsoppdateringer for våre kunder, dette arbeidet faktureres på timebasis og leverandør er ikke pliktet til å opplyse kunden om iverksettelse av arbeid før oppstart, da dette arbeidet er tidskritisk. 

Leverandør kan tilby at denne tjenesten er inkludert som del av drift, vedlikehold eller serviceavtaler med begrenset tidsbruk, kunder som ikke benytter seg av et slikt produkt vil bli fakturert time for time arbeidet med å installere, konfigurere, feilsøke og eventuelt feilrette kompatibilitetsproblemer og annet som kan oppstå på bakgrunn av en slik oppdatering. 

Dersom arbeidet med installere og konfigurere en sikkerhetsoppdatering er vesentlig større enn det ordinære (andre sikkerhetspatcher), plikter leverandøren å så tidlig som mulig gi kunden beskjed om dette.

Magento installasjoner skal oppdateres med essensielle sikkerhetsoppdateringer i fra kunden har egen Magento installasjon i det driftsmiljøet Convert arbeider på vegne av kunden. (Det begrenses ikke til en vedlikeholdsfase, men initieres i fra prosjektstart)

Domene, betalingssystemer og andre tredjepartsløsninger

 

1. Domeneregistrering og medfølgende plikter

Domeneregistrering innebærer søknad, registrering og administrasjon av domenenavn for bruk til tjenester over nettet. Det er i utgangspunktet Kundens plikt å sørge for domeneregistrering, og at gjeldende domeneregler (se punkt nedenfor) overholdes. Ved fremsettelse av en domenesøknad, er det Kundens ansvar og risiko at denne samsvarer med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn. Kunden må også undersøke om domenet faktisk har blitt registrert, etter at bestilling har blitt utført. Leverandør vil ikke erstatte tap som oppstår, hvor disse plikter ikke har blitt overholdt. For øvrig vil det ikke regnes som mislighold, der hvor Leverandør får problemer med å levere tjenester og produkter (f.eks forsinkelse) til Kunden, og problemene kan tilbakeføres til forholdet mellom Kunden og domeneforvalter / toppnivåregistrar.

Dersom Kunden ønsker bistand med domeneregistreringen, kan det avtales at Leverandør på vegne av Kunden og i Kundens navn, igangsetter bestilling. Kunden blir da juridisk eier av domenet med alle rettigheter og plikter som følger av dette. Dette gjelder også, om avtalen mellom Leverandør og Kunde opphører.

Uansett om Leverandør eller Kunden er registrar, er Kunden selv ansvarlig for at domenet peker til Leverandør sin server.

 

2. Kundens plikt og ansvar til å følge gjeldende domeneregler mm

Kunden må overholde gjeldende domeneregler ved registrering. Bruken av domenet skal være i samsvar med de ulike toppnivåers navnepolitikk, f.eks www.norid.no. Kunden må oppgi korrekt informasjon og følge de forpliktelser som er nedtegnet av ICANN og Norid. Tvist i forbindelse med registerte domener blir håndtert etter de ulike toppnivåers navnepolitikk. Leverandør kan ikke holdes ansvarlig for brudd på domenereglene. Leverandør kan heller ikke holdes ansvarlig, dersom toppnivåregistraren beslutter stenging ved brudd på domenereglene. Kunden anerkjenner for øvrig at toppnivåregistraren og Leverandør skal holdes skadesløs for et hvert krav knyttet til registrering og bruk av domenet. Kunden forplikter seg videre til å ikke overføre/kopiere design av løsning slik som blant annet meny, rammeverket av nettsiden eller dokumentasjon til en tredjepart. Ved slike tilfeller hvor hele eller deler av maler blir kopiert, kan Leverandør kreve erstatning for sitt fulle økonomiske tap (direkte og indirekte tap) og heve avtalen (se punktet om Misligholdsbeføyelser)

 

3. Ansvar for publisering

Kunden står ansvarlig for at hjemmesiden er i overenstemmelse med tredjemanns rettigheter og aktuelle lands lovgivning. Se også punkt 5 under Kundens plikter.

 

4. Ved brudd på bestemmelsene om domeneplikter og andre tredjepartslønsinger, se nedenfor om Misligholdsbeføyelser.

 

5. Domene/server

Leverandør etterstreber en god oppetid på server/domene, men påtar seg intet ansvar utover dette overfor Kunden. Leverandør vil løpende vedlikeholde systemet ved å rette eventuelle feil, slik at kontinuerlig drift opprettholdes. Vedlikehold og oppgradering kan resultere i at systemet periodevis er helt eller delvis utilgjengelig for Kunden. Leverandør vil jobbe for å redusere eventuell nedetid til et minimum, og skal i de tilfeller der det er mulig, gi kunden varsel om planlagt vedlikehold selv eller via sin Underleverandør.

Convert opererer med 50% redusert kostnad tilknyttet serverdrift i løpet av prosjektets utviklingstid. (50% av avtalt hostingavtale. Er det ikke inngått en spesifikk serveravtale så vil leverandør ta utgangspunkt i kostnad som er tilsvarende for liknende prosjekter) 

 

6. Etablering av betalingsløsning

Leverandør vil bistå Kunden med etablering av avtale hos leverandør av betalingsløsninger. Leverandør gir ingen garanti for at en slik Underleverandør godkjenner Kunden. Kunden er kjent med at egne avtaler gjelder ved avtaleinngåelse hos formidlere av betalingsløsninger. Etableres et avtaleforhold mellom Kunden og slike tredjeparter nevnt her, vil ikke Leverandør være ansvarlig, der noen av partene misligholder avtaleforholdet. En eventuell avtale er inngått mellom Kunden og tredjepart, og avtaleforholdet ( fordelingen av rettigheter og plikter) gjelder kun disse parter og ikke Leverandør.

 

7. Konsesjoner og tillatelser fra offentlige myndigheter i Norge og utlandet

Kunden er selv ansvarlig for å ordne med nødvendige konsesjoner og tillatelser. Kunden forplikter seg til å holde Leverandør skadeløs for et hvert krav som skulle oppstå ved brudd på denne plikten.

 

8.Tredjepartsløsninger

Leverandør vil aldri være ansvarlig for problemer som oppstår i forbindelse med Kundens forhold til tredjepartsløsninger(f.eks Magento). Tilsvarende kan Leverandør ikke holdes ansvarlig dersom et problem i hovedsak kan tilbakeføres til en tredjepartsløsning / Underleverandør (se også eget punkt om dette nedenfor).

 

Betaling, priser og tilleggsbestillinger

 

1. Oppgradering, tilleggsbestilling og tilleggsfakturering i nye og pågående prosjekter

Kunden kan etter eget valg kjøpe ytterligere tjenester utover det som er beskrevet i avtalen. Convert estimerer timer og/eller setter fastpris på bestillingspunkter i den konkrete  avtalen mellom Leverandør og Kunden. Convert kan fakturere utover estimert tid / pris (også på fastprisavtaler), når kunden ber om endringer/tilpasninger, eller i tilfeller hvor oppdraget / prosjektet inneholder elementer som oppdages under utvikling / etter ferdig utvikling og som gjør oppdraget mer komplekst og/eller omfattende (se punkt 6 ovenfor om Kundens opplysningsplikt under Kundens plikter). Convert fakturerer det som er Converts gjeldendes timepris til enhver tid. Timespris oppgitt i etablering kan ikke tas hensyn til ved tilleggsbestillinger.

Kunden må spesifisere hvilke medier Leverandørs tekniske løsninger skal støtte. Dette innebærer blant annet ulike nettleserversjoner. Dette vil ha betydning for den samlede pris på produktet Leverandør tilbyr. Oppgradering av nettbutikken/hjemmesiden eller nettbutikkens/hjemmesidens moduler bestilles via e-post: Support@Convert.no og er ikke dekket av abonnementet.

 

2. Endring av pris og avtalevilkår

Kunden plikter å betale avgift i samsvar med den til enhver tid gjeldende prisliste for Leverandør sine tjenester. Leverandør har rett til å foreta endringer i avgiftene, herunder innføre ny avgift. Prisendringer i gjeldende abonnement vil til enhver tid ligge på Leverandør sin hjemmeside. Unntak er ved spesielt inngått avtale hvor endring av pris faller bort. Endringer av avgiftene kan for eksempel vedtas og gjennomføres, dersom det skyldes endringer av avgiftene fra underleverandører, endringer i valutakurser, offentlige skatter og avgifter, konsumprisindeksen eller andre lignende omstendigheter som påvirker Leverandør sine kostnader i forbindelse med tjenesten.

 

3. Betalingsbetingelser

Tjenesten betales ved bestilling, med mindre andre betalingsvilkår fremgår av den konkrete avtalen. Dersom betaling mot faktura eller delbetaling avtales, gjelder 10 dagers netto betalingsfrist fra faktura er utsendt. Hva ting koster for de enkelte produkter / tjenester vil stå i den konkrete avtalen. Alle våre abonnementsløsninger faktureres forskuddsvis hver tredje måned, hvis ikke annet har blitt avtalt. Alle priser er eks mva. Fakturagebyr tilkommer alle faktura.

Ved forsinket betaling har Leverandør rett til å kreve morarenter i samsvar med lov om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven). I tillegg påløper eventuelle purregebyr og inkassoavgifter i henhold til gjeldende lovgivning. Leverandør kan kreve å få dekket alle kostnader i forbindelse med utenomrettslig og rettslig inndrivelse av sine krav. For øvrige misligholdsbeføysler se eget punkt om dette nedenfor. 4. Overforbruk

Se ovenfor under Kundens plikter

 

Kommersielle forhold og opphavsrettslige spørsmål (eierskap til produktene mm)

 

1. Rettigheter

Med mindre Kunden har inngått en egen avtale med Leverandør om annet, har Leverandør alle rettigheter til inkluderte og kjøpte standardmoduler. Disse rettighetene inkluderer opphavsrett, varemerke og andre immaterielle rettigheter. Kunden oppnår i denne avtalen ingen rettigheter til beskyttet materiale som inngår i Leverandør sine moduler,  bortsett fra de bruksrettighetene som er nevnt i denne avtalen.En bruksrett for Kunden innebærer ingen eksklusiv rett til å benytte utviklet standardmodul etc. Utgangspunktet blir dermed at Leverandør er eier av det som utvikles og gir bruksrett til kunder som bestiller tjenester. Dette medfører at Leverandør står fritt til å kryptere løsninger / moduler for å beskytte opphavsrettslig eierskap. Skal Kunden ha en eksklusiv bruksrett eller på annen måte ha opphavsrettslig eierskap til utviklet produkt, må dette avtales særskilt.

 

2. Kundens overdragelse av bruksrett

Kunden kan ikke uten samtykke overdra sin bruksrett til noen tredjepart, uansett om dette måtte skje ved salg, utleie, utlån eller på annen måte.

 

3. Leverandøroverdragelse

Leverandør kan overdra enhver rett og forpliktelse til tredjemann  etter eget ønske. Leverandør kan til enhver tid benytte underleverandører etter eget ønske.

 

Oppsigelse og fornyelse av abonnement

 

1. Oppsigelse

Tjenesten har 12 måneders bindingstid, hvis ikke annet er avtalt. Kunden kan si opp tjenesten med tre måneders varsel før bindingstiden er utløpt. Hvis ikke oppsigelse mottas, vil abonnementet bli fornyet for nye 12 måneder. Ved oppsigelse vil eventuell forskuddsbetaling som Kunden har gjort ikke bli tilbakebetalt. Ved utløp av oppsigelsestiden vil tjenesten bli deaktivert og slettet, om ikke Kunden har flyttet til ny leverandør innen en fastsatt frist. Kunden vil i slike tilfeller kunne få med seg moduler og andre tekniske løsninger i kryptert tilstand. Dette vil kun gjelde hvis Kunden har overholdt sine betalingsforpliktelser overfor Leverandør. Hvis ikke kan Leverandør holde tilbake alle utarbeidede tekniske produkter. Kunden bør sikre backup av kundedata, produktdata og lignende før oppsigelsestiden utløper. Leverandør kan for øvrig si opp avtalen med to måneders varsel.

 

2. Avbestilling

Det foreligger ingen avbestillingsrett. Leverandør kan når Kunden ikke ønsker det ferdige eller påbegynte produktet, enten velge å fastholde salget og kreve kjøpesummen, eller la være å levere produktet /stanse arbeidet og kreve erstatning for hele sitt direkte og indirekte tap.

 

Service og support

 

1. Support

Support som går utover eventuell utbedring av systemfeil  (se eget punkt om dette nedenfor), vil være regulert i den konkrete avtalen mellom Leverandør og Kunde. Hvis ikke dette er avtalt på forhånd, vil support faktureres etter gjeldende timepriser.

 

2. Utvidet kundeservice / support

Kan bestilles i konkret avtale.

 

3. Magento Sikkerhetsoppdateringer

For å opprettholde et trygt sikkerhetsnivå for våre kunder følger Convert Group Magento sine retningslinjer og installerer dermed anbefalte sikkerhetsoppdateringer for alle kunder som driftes av Convert Group. Vi som leverandør forbeholder oss retten til å installere alle anbefalte sikkerhetsoppdateringer for våre kunder, dette arbeidet faktureres på timebasis og leverandør er ikke pliktet til å opplyse kunden om iverksettelse av arbeid før oppstart, da dette arbeidet er tidskritisk. 

Leverandør kan tilby at denne tjenesten er inkludert som del av drift, vedlikehold eller serviceavtaler med begrenset tidsbruk, kunder som ikke benytter seg av et slikt produkt vil bli fakturert time for time arbeidet med å installere, konfigurere, feilsøke og eventuelt feilrette kompatibilitetsproblemer og annet som kan oppstå på bakgrunn av en slik oppdatering. 

Dersom arbeidet med installere og konfigurere en sikkerhetsoppdatering er vesentlig større enn det ordinære (andre sikkerhetspatcher), plikter leverandøren å så tidlig som mulig gi kunden beskjed om dette.

Magento installasjoner skal oppdateres med essensielle sikkerhetsoppdateringer i fra kunden har egen Magento installasjon i det driftsmiljøet Convert arbeider på vegne av kunden. (Det begrenses ikke til en vedlikeholdsfase, men initieres i fra prosjektstart) 

Tidspunkt for levering av tjenesten / produktet

 

1. Utgangspunktet er at forsinkelse som Leverandør er ansvarlig for ikke regnes som mislighold, siden det som et utgangspunkt dreier seg om komplekse tjenester / produkter. Kun ved grov uaktsomhet fra Leverandørs side, kan Kunden kreve å få erstattet sitt tap begrenset oppad til reglene om erstatningsutmåling (se punktet om misligholdsbeføyelser).  Skyldes forsinkelsen at oppdraget ble mer komplisert enn ventet på grunn av Kundens manglende opplysninger eller medvirkning, kan Leverandør kreve å få erstattet merutgifter som skulle oppstå (se ovenfor om Kundens plikter)

Tilsvarende gjelder om Kunden ikke leverer materiale til avtalt tid. Skyldes forsinkelsen med andre ord  forhold på Kundens side, og dette påvirker leveringstiden, slik at tjenesten / produktet først kan leveres senere enn opprinnelig avtalt, kan Leverandør kreve erstatning for merutgifter dette medfører. Leverandør er ikke under noen omstendighet ansvarlig for forsinkelser som skyldes tredjepartsløsninger / Underleverandører.

 

Krav som kan stilles til produktene og tjenestene levert av Convert

1. Hva produktet / tjenesten inneholder

Tjenesten innebærer leveranse av teknisk løsning ut av boksen (vil være regulert i konkret avtale) . Leverandør leverer i utgangspunktet en norsk språkpakke til Magento front-end. I den forbindelse kan ikke Leverandør garantere at språkpakken vil være kompatibel med eventuelle maler levert fra Kunden og andre tredjeparter / Underleverandører. Tilpasninger må bestilles som en tilleggstjeneste.  Leverandør leverer standard transaksjons-eposter ferdig oversatt. Ønsker Kunden tilpasninger angående tekst, design eller funksjoner på eposter, må dette bestilles som en tilleggstjeneste. Leverandør står fritt til å benytte designet maler “templates” til utvikling av løsning til Kunden, hvis ikke annet er konkret avtalt. Design og funksjonalitet er gitt i forhold til ønsker fra Kunde, og hva som fremgår av den konkrete avtalen (se for øvrig punkt om Kundens opplysningsplikt og medvirkningsplikt). Om ikke annet er angitt i bestillingen (konkrete avtalen), skal Kunden selv levere bilder, tekst, logo og domene navn/server plass.

 

Med systemfeil forstås feil som ikke oppstår som et resultat av Kundens bruk av systemet, eller som på annen måte kan tilbakeføres til Kunden, eller som skyldes tredjepartsløsninger / Underleverandør. (def. Systemfeil; Feil som hindrer muligheten for gjennomføring av kjøp eller andre kritiske brukerprosesser) Melding av denne typen feil til Leverandør skal skje via e-post, med mindre det er inngått en egen avtale om telefonsupport mellom Kunde og Leverandør. Telefonsupport faktureres etter samme takster som er oppgitt i eventuell konkret avtale eller de takstene som er oppgitt på www.Convert.no.  Leverandør vil jobbe for å iverksette retting av systemfeil i henhold til kundens vedlikeholdsavtale.

Med mindre systemfeilen skyldes grov uaktsomhet fra Leverandør sin side, kan ikke Leverandøren holdes ansvarlig. Convert kan imidlertid bistå med å utbedre feilen. Dette vil faktureres etter gjeldende satser. Systemfeil som eventuelt oppstår i de tre første ukene etter at Kunden har overtatt det ferdigstilte produktet, vil ikke regnes som systemfeil / mangler som Leverandør står ansvarlig for. Begrunnelsen er at det dreier seg om kompliserte tekniske løsninger, der ikke alt alltid fungerer som optimalt ved en lansering. Dette betyr ikke at Leverandør ikke vil bestrebe seg på å levere optimale produkter.2. Systemfeil

 

3. Endringer i systemer og tekniske løsninger

Hvis det etter Leverandørs skjønn er nødvendig med tekniske endringer / oppdateringer for å kunne tilby tilsvarende gode produkter og tjenester som Kunden har krav på etter avtalen, så kan Leverandør gjøre de endringer som er nødvendig, forutsatt at Kunden varsles på forhånd.  Merk at dette kan påvirke tjenesters og produkters omfang, innhold og leveransemåte. Tilsvarende kan enkelte produkter og tjenester avvikles, dersom det etter Leverandørs skjønn vil være uforholdsmessig ressurskrevende at det gis støtte til visse plattformer og systemer som anses som utdatert. Selv om dette vil kunne være å anse som en bristende forutsetning som Kunden eller Leverandør ikke kunne forutse på tidspunktet for avtaleslutningen, så svares det ikke erstatning eller prisavslag for dette. Dette er en normal risiko som Kunden må påregne. Er slike oppdateringer/endringer nødvendige, kan Kunden faktureres skjønnsmessig for dette arbeidet etter gjeldende satser. Motsetter Kunden seg slike tilpasninger, vil ikke Leverandør kunne holdes ansvarlig at for tjenester / produkter ikke fungerer som forutsatt.

 

4. Trafikk

Tjenesten inkluderer normal trafikkforbruk for en webside. Dersom Kundens websider har et høyere trafikkforbruk enn avtalt, eller trafikkbruken er høyere enn det Leverandør anser som normalt, kan Leverandør fakturere Kunden for dette. Se også ovenfor om overforbruk under Kundens plikter.
5. Tilpasninger

Convert leverer hjemmesider og nettbutikker tilpasset nyeste operativsystem for Mac og PC. Ønsker Kunden spesielt tilpassede design for mobile enheter, såkalt responsiv design, må dette avtales særskilt. Kunden plikter å bruke seneste versjon av browserne Internet Explorer, Firefox, Chrome og Safari. Convert tilpasser design for nyeste versjon per dato for signering for disse nettleserne. Ønskes det støtte for eldre løsninger / nettlesere må dette avtales særskilt i den konkrete avtalen mellom Leverandør og Kunde.

 

Misligholdsbeføyelser

 

1. Mislighold
1.1 Kundens misligholdelse
Leverandør kan heve avtalen helt eller delvis i tilfeller der Kunden gjør seg skyld  mislighold av denne avtalen og i tillegg kreve erstatning for sitt tap. Som misligholdelse betraktes en hver misligholdelse av forpliktelser i henhold til avtalen og Standardvilkårene. Betalingsmislighold fra Kunde vil alltid anses som mislighold. Ved mislighold kan Leverandør heve avtalen dersom kunden ikke har rettet opp misligholdet innen 5 virkedager etter misligholdet ble varslet. Med mislighold menes også brudd på avtalevilkår slik som kopiering av programvare og andre tekniske løsninger levert /  utarbeidet Leverandør (se punktet om kommersielle forhold og opphavsrettslige spørsmål). Som alternativ til heving av avtalen kan Leverandør velge å innføre bruks-/leveringsbegrensninger (f.eks stenge tilgang til nettbutikk, det vil si gjøre den utilgjengelig for publikum), til misligholdet eventuelt er rettet opp. I den forbindelse kan Leverandør opplyse at stenging er forårsaket av betalingsmislighold på Kundens hjemmeside / tekniske løsning.

Ved forsinket betaling (2.purring), uavhengig av om Kunden bestrider faktura, kan Leverandør innføre bruks-/leveringsbegrensninger og/eller stenge tilgang til nettbutikk frem til betaling for utestående beløp er mottatt.

 

 

1.2 Leverandørmisligholdelse

Leverandørmisligholdelse anses å foreligge når feilen ikke skyldes eller kan tilbakeføres til forhold på Kundens side, ikke skyldes eller kan tilbakeføres til tredjepartsløsninger/tredjeparter/Underleverandør, og ikke er å anse som force majoure (det vil si systemfeil). Dersom det foreligger mislighold fra Leverandørs side, plikter Kunden å omgående gi melding til Leverandør om forholdet. I tillegg hviler det en tapsbegrensningsplikt på Kunden. Kunden må treffe alle mulige tiltak som anses som rimelige for å begrense skaden leverandørmisligholdelse kan tenkes å medføre. Etter mottak av en feilmelding vil Leverandør foreta nødvendige undersøkelser for å identifisere feilkilden og sette en frist for retting som aldri kan være kortere enn 10 arbeidsdager (se punktet om systemfeil ovenfor)

I tilfeller der Leverandør gjør seg skyld i vesentlig mislighold ,kan Kunden skriftlig heve den samlede avtale etter utløp av Leverandørs eventuelle frist for å rette mangelen. Leverandør setter en tidsfrist på opptil 30 dager for å rette feilen. Dersom kompleksiteten på problemet / den tekniske svikten er omfattende, kan Leverandør sette en utvidet tidsfrist.

 

2. Force majeure

Leverandør kan ikke holdes ansvarlig  for skade som Kunden måtte lide som en direkte eller indirekte følge av at Leverandør er rammet av force majeure. Force majeure inkluderer blant annet, men er ikke begrenset til krig, mobilisering, naturkatastrofer, streik, lockout, brann, vannskade, handelsrestriksjoner, virus- eller hackerangrep, linjefeil hos teleoperatør, nøkkelmedarbeideres sykdom eller dødsfall, it- og systemkrasj som en følge av politiske omveltninger i utlandet, arbeidskonflikt, lynnedslag, strømbrudd, offentlige reguleringer i Norge og i utlandet, allmenn knapphet på transporter, varer og energi, feil i kommunikasjonssystemer samt andre uforutsette omstendigheter som Leverandør ikke ved rimelige anstrengelser kunne forhindret. Ved force majoure suspenderes Leverandørs plikter for så lang tid forholdet varer. Leverandør kan også i slike tilfeller velge å tre ut av avtalen med Kunden, mot å tilbakebetale eventuelt innbetalt beløp.

 

3. Ansvarsbegrensning

Leverandør kan ikke under noen omstendighet gjøres  ansvarlig for Kundens indirekte tap, direkte tap eller følgetap som skyldes handlinger utført av Leverandør rundt noen av sine tjenester / produkter, herunder drift, support, tilpasninger, rådgivning eller andre deler av leveransen. Kunden kan likevel kreve erstatning dersom Leverandør har gjort alvorlige feil som skyldes grov uaktsomhet som ikke er blitt rettet etter punkt 1.2. Erstatningen vil kun dekke Kundens eventuelle utlegg (også dekningstransaksjon) som følge av kontraktsbruddet og vil være begrenset oppad totalt til kroner 10.000 per Kunde, uavhengig av antall feil.

 

 

4. Misligholdsbeføyelser hvor Kunden tas under gjeldsforhandling, akkord, konkurs mm.

Kunden har plikt til å opplyse Leverandør om forhold som i vesentlig grad kan vanskeliggjøre betalingen (egen kredittsituasjon) slik som blant annet gjeldsforhandlinger, akkord,  åpnet konkursbehandling, konkursbegjæringer, men også lav likviditet. Brudd på denne plikten anses som mislighold og åpner for misligholdsanksjoner etter punkt 1.1 ovenfor.

 

5. Kredittvurdering

Leverandør kan foreta kredittvurdering av Kunden ved å innhente opplysninger fra offentlige kilder og/eller kredittopplysningsbyråer. Leverandør har rett til å avvise en bestilling ut i fra en vurdering av kredittopplysningene. Leverandør har også rett til å kansellere en allerede igangsatt bestilling, dersom Kunden etter Leverandørs skjønn ikke er kredittverdig.

 

6. Særlig om vedlikehold og annen nødvendig stans i tjenester

Det anses ikke som leverandørmislighold, jf punkt 1.2 , om Kundens produkt / tjeneste må stanses for nødvendig vedlikehold. Kunden vil varsles om slik stans hvis mulig på forhånd.

 

Særlig om bruk av Underleverandører / Tredjemenn og overdragelse av forpliktelser

1. Leverandør kan fritt overdra sine forpliktelser i henhold til avtalen med Kunden til tredjeparter og ellers benytte seg av Underleverandører, dersom Leverandør finner dette nødvendig. Det vil bli gitt beskjed om dette på forhånd til Kunden. Kunden må da akseptere Underleverandørs/Tredjeparts eventuelle standardvilkår. Tilsvarende vil du som Kunde måtte akseptert eventuelle særvilkår, når leveransen omfatter komponenter som er levert av eller lisensiert via Tredjeparter.

Det vil kunne oppstå et kontraktsforhold mellom Underleverandør/Tredjepart og Kunden. Et eventuelt mislighold som har bakgrunn i at Underleverandør / Tredjepart ikke har levert som avtalt, kan da ikke rettes mot Leverandør, men må rettes mot korrekt Underleverandør/Tredjepart.

Kunde har ikke rett til å overdra eller på noen annen måte overføre rettigheter og/eller plikter som stammer fra avtaleforholdet uten et skriftlig samtykke fra Leverandør.

 

Taushetsplikt

 

1.Taushetsplikt

Partene har taushetsplikt om alle forhold av konfidensiell art uansett formidlingsform. Dette gjelder, men er ikke begrenset til opplysninger om den annen parts tekniske innretninger, kommunikasjon mellom Leverandør og Kunde, tilbud, rutiner, driftsforhold, priser eller opplysninger som kan skade en av partene eller som kan utnyttes av utenforstående. Partene plikter å ta de nødvendige forhåndsregler for å unngå at konfidensiell informasjon ikke blir gjort kjent for andre i strid med avtalen. Taushetsplikten for Kunden varer også etter at kundeforholdet opphører. Om du som Kunde er i tvil om noe omfattes av taushetsplikten, bør dette forelegges for Leverandør til avgjørelse.

All kunnskap og erfaring som Leverandør erverver under et oppdrag med Kunden, kan av Leverandør brukes i andre tilfeller, dersom dette er å anse som generell og tilgjengelig informasjon (det vil si ikke spesifikt forbeholdt Kunden).  Leverandør kan bruke Kunden som referanse i alle fremtidige presentasjoner og salgsmøter med utenforstående.

 

Tvister og lovvalg

1. Tvister og lovvalg

Oslo forliksråd og oslo tingrett er verneting ved alle tvister, både der Leverandør er saksøker og saksøkt. Ved utenomrettslig tvisteløsning skal dette foregå i Oslo. Norsk lov skal gjelde for alle kunder, også de som per definisjon anses for å tilhøre et annet land.